محصولات مینی واش

 SH-MW2701 Green مینی واش مادرلی
SH-MW2701 Green مینی واش مادرلی

 بدنه مقاوم ازجنس کامپوزیت (ضد زنگ ، پوسیدگی و برق گرفتگی) .  سبد خشک کن جداگانه به جهت آبگيري لباسها پس از شستشو .  تايمر دو زمانه شستشو و آبگيري .  وزن کم و دستگیره مناسب جهت جابجایی آسان.  موتور شستشو دو دور (چپ و ...

 SH-MW2701 White مینی واش مادرلی
SH-MW2701 White مینی واش مادرلی

 بدنه مقاوم ازجنس کامپوزیت (ضد زنگ ، پوسیدگی و برق گرفتگی) .  سبد خشک کن جداگانه به جهت آبگيري لباسها پس از شستشو .  تايمر دو زمانه شستشو و آبگيري .  وزن کم و دستگیره مناسب جهت جابجایی آسان.  موتور شستشو دو دور (چپ و ...

 SH-MW2701 BLUE مینی واش مادرلی
SH-MW2701 BLUE مینی واش مادرلی

 بدنه مقاوم ازجنس کامپوزیت (ضد زنگ ، پوسیدگی و برق گرفتگی) .  سبد خشک کن جداگانه به جهت آبگيري لباسها پس از شستشو .  تايمر دو زمانه شستشو و آبگيري .  وزن کم و دستگیره مناسب جهت جابجایی آسان.  موتور شستشو دو دور (چپ و ...

 SH-MW2701 PINK مینی واش مادرلی
SH-MW2701 PINK مینی واش مادرلی

- بدنه مقاوم ازجنس کامپوزیت (ضد زنگ ، پوسیدگی و برق گرفتگی) .
- سبد خشک کن جداگانه به جهت آبگيري لباسها پس از شستشو .
- تايمر دو زمانه شستشو و آبگيري .
- وزن کم و دستگیره مناسب جهت جابجایی آسان.
- موتور شستشو دو دور (چپ و ...

SH-MW27210 Blue  مینی واش مادرلی
SH-MW27210 Blue مینی واش مادرلی

 -ظرفیت متغیر تا 2.7 کیلوگرم لباس
- بدنه مقاوم ازجنس کامپوزیت (ضد زنگ ، پوسیدگی و برق گرفتگی
- سبد آبگیری مجزا 
- تايمر دو زمانه شستشو و آبگيري .
- وزن کم جهت جابجایی آسان.
- دارای ورودی آب جهت آبگیری و آب...

SH-MW27210 Pink  مینی واش مادرلی
SH-MW27210 Pink مینی واش مادرلی

 -ظرفیت متغیر تا 2.7 کیلوگرم لباس
- بدنه مقاوم ازجنس کامپوزیت (ضد زنگ ، پوسیدگی و برق گرفتگی
- سبد آبگیری مجزا 
- تايمر دو زمانه شستشو و آبگيري .
- وزن کم جهت جابجایی آسان.
- دارای ورودی آب جهت آبگیری و آب...

SH-MW27520 Blue  مینی واش مادرلی
SH-MW27520 Blue مینی واش مادرلی

- ظرفیت متغیر تا 2.7 کیلوگرم لباس 
 -بدنه مقاوم از جنس کامپوزیت ( ضد زنگ ، پوسیدگی و برق گرفتگی ) 
 سبد آبگیری مجزا -
 -دارای تايمر 15 دقیقه ای جهت شستشو و آبگیری . 
      دارای...

SH-MW27520 Pink  مینی واش مادرلی
SH-MW27520 Pink مینی واش مادرلی

- ظرفیت متغیر تا 2.7 کیلوگرم لباس 
- بدنه مقاوم از جنس کامپوزیت ( ضد زنگ ، پوسیدگی و برق گرفتگی ) 
- سبد آبگیری مجزا 
- دارای تايمر 15 دقیقه ای جهت شستشو و آبگیری . 
- دارای کلید تغییر وضعیت از حالت شست...

SH-MW27510 BLUE مینی واش مادرلی
SH-MW27510 BLUE مینی واش مادرلی

- ظرفیت متغیر تا 2.7 کیلوگرم لباس 
 -بدنه مقاوم از جنس کامپوزیت ( ضد زنگ ، پوسیدگی و برق گرفتگی ) 
سبد آبگیری مجزا -
 -دارای تايمر ده و پنج دقیقه ای جهت شستشوی و آبگیری 
    وزن کم جهت جا...

SH-MW27510 PINK  مینی واش مادرلی
SH-MW27510 PINK مینی واش مادرلی

- ظرفیت متغیر تا 2.7 کیلوگرم لباس 
 -بدنه مقاوم از جنس کامپوزیت ( ضد زنگ ، پوسیدگی و برق گرفتگی ) 
 سبد آبگیری مجزا -
 -دارای تايمر 15 دقیقه ای جهت شستشو و آبگیری . 
      دارای...

 SH-MW30520 BLUE مینی واش مادرلی
SH-MW30520 BLUE مینی واش مادرلی

- ظرفیت متغیر تا 3  کیلوگرم لباس 
 -بدنه مقاوم از جنس کامپوزیت ( ضد زنگ ، پوسیدگی و برق گرفتگی ) 
- سبد آبگیری جداگانه به جهت آبگیری لباسها پس از شستشو                  &n...

 SH-MW30520 PINK مینی واش مادرلی
SH-MW30520 PINK مینی واش مادرلی

- ظرفیت متغیر تا 3  کیلوگرم لباس 
 -بدنه مقاوم از جنس کامپوزیت ( ضد زنگ ، پوسیدگی و برق گرفتگی ) 
- سبد آبگیری جداگانه به جهت آبگیری لباسها پس از شستشو                  &n...

 SH-MW30510 PINK مینی واش مادرلی
SH-MW30510 PINK مینی واش مادرلی

- ظرفیت متغیر تا 3  کیلوگرم لباس 
 -بدنه مقاوم از جنس کامپوزیت ( ضد زنگ ، پوسیدگی و برق گرفتگی ) 
- سبد آبگیری جداگانه به جهت آبگیری لباسها پس از شستشو                  &n...

 SH-MW30510 BLUE مینی واش مادرلی
SH-MW30510 BLUE مینی واش مادرلی

- ظرفیت متغیر تا 3  کیلوگرم لباس 
 -بدنه مقاوم از جنس کامپوزیت ( ضد زنگ ، پوسیدگی و برق گرفتگی ) 
- سبد آبگیری جداگانه به جهت آبگیری لباسها پس از شستشو                  &n...